Metody pracy z naszymi dziećmiMetody pracy z naszymi dziećmi

Metoda glottodydaktyczna Bronisława Rocławskiego

 

Glottodydaktyka- termin pochodzi z języka greckiego i oznacza nauczanie języka: glotta= język, didascein= nauczać

Nasze Dzieci choć jeszcze tak małe przeszły już długą drogę rozwojowo- edukacyjną. Przed nimi kolejny etap w życiu- przedszkole, gdzie poznawać będą pierwsze cyferki, literki i słowa. Nasze Panie dążą do możliwie wczesnego wyposażenia Dzeci w te umiejętności, gdyż ich opanowanie stymuluje rozwój umysłowy oraz rozszerza możliwości zdobywania przez nie wiedzy.

Podstawa programowa określa: celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju Dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Nasza placówka akceptuje twórczy rozwój małego Dziecka, pozwala na ufne otwieranie się na nowe doświadczenia, które niesie świat, na rozwój ciekowości poznawczej, ktora będzie towarzyszyla mu w dalszym życiu. Sprzyja tworzeniu bazy umożliwiającej Dziecku ciekawe życie, w którym będzie ono otwarte i wrażliwe,a jednocześnie umiejące znajdować radość w odkrywaniu nowych wartości.

Szczególnie nowy dla pedagogiki przedszkolnej postulat, aby podejmować działania innowacyjne w zakresie nauki czytania i pisania jest zadaniem priorytetowym dla naszego Przedszkola. Obecnie wiadomo, że gotowość do nauki czytania i pisania nie pojawia się u Dziecka samorzutnie, lecz jest efektem rozwoju, w którym ważną rolę odgrywają zabiegi wychowawczo- dydaktyczne.

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych koncepcji nauki czytania, umownie nazywanych "metodami". Przedszkole Tygryski wybrało metodę glottodydaktyczną Bronisława Rocwałskiego- językoznawcy i logopedy.

Podstawą dobrej edukacji jest poznanie każdego z wychowanków. Za najważniejsze narzędzie poznania Dziecka uznajemy wszechstronną, opartą na głębokiej wiedzy i doświadczeniu obserwację.

W czasie pierwszych miesięcy pobytu Dziecka w placówce rozpoznajemy:

a. stan sprawności komunikowania się;

b. stan percepcji wzrokowej;

c. stan wierności i zakresu pamiętania jednostek językowych odbieranych słuchem i wzrokiem;

d. stan syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej;

e. stan sprawności manualnej;

f. stan rozwoju społeczno- emocjonalnego;

g. stan rozbudzenia poznawczego;

h. stan zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego;

Glottodydaktyka daje ogromną szansę indywidualnego podejścia do Dziecka. Każdy Tygrysek może skakać z kamienia na kamień własną ścieżką, odczuwając ciepłą rękę nauczyciela. Może czuć się bezpieczny oraz szczęśliwy z powodu pokonywania trudności, z odkrywania tajemnic świata, z nabywania nowych umiejętności, które wzbogacają jego życie.

Powrót