Cele i zadania - Prywatne Przedszkole i Żłobek Tygryski - Swarzędz GruszczynCele i zadania - Prywatne Przedszkole i Żłobek Tygryski - Swarzędz Gruszczyn

Koncepcja pracy placówki oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

- Ustawie o Systemie Oświaty

- Ustawie o opiece nad Dziećmi w wieku do lat 3

- Kodeksie pracy

- Statutach Przedszkola i Żłobka

- Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

- Programie wychowania przedszkolnego przyjetej do realizacji

- Rocznym planie pracy

 

Nasza wizja


To troska o dobro i rozwój Dzieci: aby Każde z Nich miało prawo rozwijać się indywidualnie i wszechstronnie we własnym tempie tego procesu.

Nasze cele i zadania

- zapewnienie Dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

- zagwarantowanie Dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, odpowiedniej do ich potrzeb,

- stymulowanie wszechstronnego rozwoju Dzieci,

- kształtowanie i rozwijanie aktywności Dzieci,

- przygotowanie Żłobkowiczów do aktywności przedszkolnej oraz Przedszkolaczków do podjęcia nauki szkolnej,

- umożliwianie Dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

- zapewnienie warunków lokalowych i wyposażenia zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- dbanie o bezpieczeństwo Dzieci podczas ich pobytu w Żłobku i w Przedszkolu, w tym także podczas zajęć oraz zabaw prowadzonych poza placówką.

- udzielanie Dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- zatrudnienie odpowiedniej kadry oraz dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla Dzieci.

 

Powrót